Współpraca gospodarcza

 • izby gospodarcze aktywne na pograniczu.

Zorganizowane zostaną 2 konferencje dla przedstawicieli Izb gospodarczych z Polski i Republiki Czeskiej.


Ochrona środowiska

 • kraje i województwa, 
 • gminy z rozszerzoną kompetencją i pozostałe gminy w pierwszej i drugiej strefie pogranicza.

W obszarze ochrony środowiska zorganizowanych zostanie 6 konferencji szkoleniowych dla pracowników urzędów odpowiedzialnych za wydawanie decyzji z zakresu gospodarki wodnej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami (w tym transgraniczne przemieszczanie odpadów). Tematyka konferencji dotyczyć będzie także problematyki dostępu do informacji o środowisku.


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 • kraje i województwa, 
 • gminy z rozszerzoną kompetencją i pozostałe gminy w pierwszej i drugiej strefie pogranicza.

Działania: organizacja szkoleń dla gmin z pierwszej i drugiej strefy przygranicznej oraz 2 konferencji i 6-dwudniowych warsztatów. Tematyka planowanych szkoleń to porównanie systemów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. W drugiej części projektu przeprowadzona zostanie analiza ustaleń wybranych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach graniczących ze sobą wraz w warsztatową próba identyfikacji konfliktów i opracowania wspólnych ram rozwoju.


Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo

 • jednostki pogotowia ratunkowego oraz pozostałe jednostki zintegrowanego systemu ratunkowego, takie jak straż pożarna, GOPR i inne.

W ramach niniejszego działania zostaną zorganizowane 2 konferencje szkoleniowe. Celem i efektem konferencji będzie przekazanie informacji na temat ram prawnych po stronie polskiej i czeskiej z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.


Problemy administracyjne

 • wszystkie instytucje państwowe i samorządowe,
 • instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty kwalifikowanie w sferze usług publicznych oraz innych sferach użytku publicznego.

W ramach grupy ds. problemów administracyjnych zostanie opracowana analiza pod tytułem Mapa kompetencji dla polskiej i czeskiej administracji samorządowej. Zorganizowane zostaną 4 konferencje, których celem będzie prezentacja osiągniętych efektów.


Transport

 • podmioty założycielskie ugrupowania,
 • gminy i miasta w regionie przygranicznym, które zajmują się problemem połączenia z drugą stroną granicy,
 • pozostałe instytucje w sferze transportu. 

Głównym celem zarówno czeskiej jak i polskiej strony jest poszerzenie współpracy na pasie transgranicznym. W ramach współpracy zorganizowane zostaną 3 konferencje w latach 2018-2020.