O projekcie

Projekt „Wspólnie rozwiązujemy problemy”

Źródło finansowania: Projekt „Wspólnie rozwiązujemy problemy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.03.2021 ( 39 miesięcy).
Budżet: 330 235,93 euro 

Opis projektu

Projekt koncentruje się na rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów systemowych współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy między kluczowymi instytucjami na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, stworzenie dla niej sieci kooperacyjnej, kanałów komunikacyjnych oraz platformy spotkań specjalistów w określonych dziedzinach, to wszystko za pośrednictwem EUWT NOVUM. Stworzenie platformy średnich rozmiarów na poziomie obszaru wsparcia programu INTERREG V-A w okręgu administracyjnym EUWT NOVUM przyczyni się do zrealizowania działań zdefiniowanych w osi priorytetowej 4: tworzenie, wzmacnianie, pogłębianie i rozszerzanie transgranicznych partnerstw podmiotów przy udziale instytucji publicznych, pozarządowych organizacji non-profit i innych kwalifikowalnych podmiotów. Do powyższych celów posłuży 6 grup roboczych w różnych sferach współpracy.

Zorganizowane zostaną konferencje oraz warsztaty szkoleniowe, których rezultatem będzie wyższy poziom oświaty w danych obszarach. W wyniku realizacji projektu dojdzie do stworzenia platformy dla sieci współpracujących instytucji. Dzięki działaniom grup roboczych dojdzie do wprowadzenia zmian, które pomogą usunąć bariery we współpracy.

Grupy robocze

W ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” działa 6 grup specjalistów. Grupy robocze reprezentowane są przez osoby z obu strony granicy czeskiej i polskiej części obszaru wsparcia. Ich działania są ukierunkowane na zwiększenie intensywności współpracy między kluczowymi instytucjami i społecznościami na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Do grupy docelowej projektu należą: