Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej
Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej

2020-11-05 Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej

Ministerstwo Zdrowia jako urząd administracyjny właściwy na podstawie art. 80 ust. 1 lit. h) ustawy nr 258 / 2000 Z.z. o ochronie zdrowia publicznego oraz o zmianie niektórych ustaw z nim związanych, z późniejszymi zmianami (dalej: Ustawa nr 258 / 2000 Sb.”), nakazuje w trybie art. 68 ust. 1 ustawy nr 258 / 2000 Z.z. w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej nowym koronawirem SARS-CoV wprowadza od 9 listopada 2020  następujące środki ochronne:

  W przypadku jakichkolwiek objawów rozpoczynającej się choroby zakaźnej (w szczególności gorączki, kaszlu, duszności, trudności z przełykaniem, utraty węchu, ogólnego osłabienia lub innych objawów) niezwłocznie powiadomić o tym swojego lekarza rodzinnego,
·  Kontrola przy przekraczaniu granicy. Zbadanie objawów choroby zakaźnej przy przekraczaniu granicy państwa oraz, w przypadku wykrycia objawów choroby zakaźnej, zapewnienie niezbędnej pomocy personelu medycznego przy pobieraniu próbek biologicznych w celu wykrycia obecności choroby COVID-19;
Przed wjazdem na terytorium Republiki Czeskiej należy zgłosić to wszystkim osobom, które przebywały w ciągu ostatnich 14 dni na terytorium państw niewymienionych w wykazie państw o niskim ryzyku zachorowań na chorobę COVID-19,
Wszystkie osoby które, które przebywały w ciągu ostatnich 14 dni na terytorium państw niewymienionych w wykazie państw o niskim ryzyku zachorowania na chorobę COVID-19 mają obowiązek wypełnić elektroniczny formularz przybycia, o którym mowa w pkt III.4, za pomocą zdalnego dostępu, do Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej właściwej dla miejsca zamieszkania lub zameldowania (wypełnienie elektronicznego formularza). 258 / 2000 Z.z. oraz o długości tych środków; nie dotyczy to:
a)      pracowników transportu międzynarodowego, jeżeli przyczyna wjazdu jest potwierdzona odpowiednim dokumentem,

b)      obywatele Unii Europejskiej i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt długoterminowy lub stały na terytorium Unii Europejskiej, którzy przejeżdżają przez Republikę Czeską w ciągu 12 godzin lub podróżują do Republiki Czeskiej na okres nieprzekraczający 12 godzin z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, handlowych lub zawodowych,

c)      dla akredytowanych członków misji dyplomatycznych w Republice Czeskiej, w tym osób prywatnych pełniących służbę, posiadaczy paszportów dyplomatycznych podróżujących do Republiki Czeskiej w celach służbowych oraz urzędników organizacji międzynarodowych zarejestrowanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pod warunkiem że ich pobyt na terytorium nie przekracza 14 dni;

d)      osób w wieku poniżej 5 lat;

e)      Dla obywateli Republiki Czeskiej, obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin zamieszkałych w Republice Czeskiej oraz dla cudzoziemców posiadających prawo pobytu powyżej 90 dni wydane przez Republikę Czeską, którzy przebywali w ramach wycieczki z biurem podróży lub przez biuro podróży wyłącznie w regionach wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt

f)       dla pracowników transgranicznych, uczniów i studentów, którzy w celu wykonywania pracy lub kształcenia regularnie, co najmniej raz w tygodniu, zgodnie z prawem przekraczają granicę państwową z Republiką Czeską do lub z państwa sąsiedniego;

 

Pozostałe aktualności
COVID-19