Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej - nakaz zakrywania nosa i ust
Aktualne zasady i ograniczenia w Republice Czeskiej - nakaz zakrywania nosa i ust

2020-10-28 Nakaz zakrywania nosa i ust

Od 21 października 2020 r. Obowiązuje obowiązek zasłaniania nosa i ust: 

 • we wszystkich wnętrzach budynków poza miejscem zamieszkania lub noclegu (np. pokój hotelowy),
 • w transporcie publicznym,
 • na peronie, w wiacie i poczekalni komunikacji miejskiej ,
 • w pojazdach silnikowych ,
 • we wszystkich innych publicznie dostępnych miejscach na terenie zabudowanym gminy , w których co najmniej 2 osoby oddalone od siebie o mniej niż 2 metry przebywają w tym samym miejscu i w tym samym czasie, chyba że są to wyłącznie domownicy.

 

Obowiązek ten nie dotyczy:

 

 • dzieci poniżej drugiego roku życia,
 • dzieci i kadra pedagogiczna w przedszkolu oraz dzieci i opiekunowie w grupie dziecięcej,
 • uczniowie i kadra pedagogiczna I etapu szkoły podstawowej w budynkach szkół i obiektach szkolnych zgodnie z ustawą nr 561/2004 Coll. o szkolnictwie przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym (ustawa o szkołach) z późniejszymi zmianami lokal,
 • uczniowie, studenci i pracownicy pedagogiczni na podstawie ustawy o oświacie oraz studenci i pracownicy naukowi na podstawie ustawy nr 111/1998 Coll. o uczelniach i zmianie innych ustaw (ustawa o uczelniach) z późniejszymi zmianami, w ramach działalności dydaktycznej, którego charakter nie pozwala na noszenie środków ochronnych (zwłaszcza trening fizyczny, śpiew, gra na instrumentach dętych),
 • internaty i domy młodzieżowe w przypadku pracowników lub zakwaterowanych dzieci, uczniów lub studentów,
 • placówki szkolne prowadzące działalność wychowawczą lub opiekuńczą oraz utworzone w nich szkoły i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie świadczenia usług internatu,
 • szkoły utworzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • uczniowie, studenci i kadra pedagogiczna w szkole utworzonej na podstawie art. 16 ust. 9 ustawy o oświacie,
 • personel i dzieci w placówkach dla dzieci wymagających natychmiastowej pomocy,
 • osoby z zaburzeniami intelektu, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami poznawczymi lub poważną zmianą stanu psychicznego, których zdolności umysłowe lub obecny stan psychiczny nie pozwalają na przestrzeganie tego zakazu,
 • pacjentów, jeżeli są hospitalizowani w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej lub gdy jest to niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych,
 • pracownicy służby zdrowia tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia usług zdrowotnych,
 • korzystający z usług socjalnych w placówkach pomocy społecznej, takich jak tygodniowe szpitale, domy dla osób niepełnosprawnych, domy starców i domy o specjalnym reżimie, a także w placówkach świadczących pomoc społeczną w formie mieszkań,
 • inne sprawy podlegające rozpatrzeniu przez świadczeniodawcę usług zdrowotnych lub socjalnych albo lekarza prowadzącego w przypadku przemieszczania się i pobytu w placówkach opieki medycznej i socjalnej,
 • pracownicy i osoby na podobnym stanowisku, w tym funkcjonariusze konstytucyjni, wykonujący pracę w jednym miejscu, jeżeli taka osoba pracuje w odległości co najmniej 2 m od innej osoby,
 • osoby prowadzące pojazd komunikacji miejskiej, gdy nie mają bezpośredniego kontaktu z pasażerem podczas odprawy,
 • sędziowie, ławnicy, prokuratorzy, oskarżeni i ich prawnicy, uczestnicy postępowań cywilnych, administracyjnych i konstytucyjnych oraz ich przedstawiciele, świadkowie, biegli, tłumacze ustni i inne osoby tak postanowione przez sąd w miejscu i czasie postępowania sądowego,
 • osoby wykonujące utwór autorskie (np. spektakl teatralny, taneczny lub muzyczny), osoby prowadzące wykłady oraz osoby uczestniczące w tworzeniu i produkcji utworu lub programu audiowizualnego,
 • moderatorzy, redaktorzy i inne osoby występujące w programach radiowych, telewizyjnych i innych,
 • osoby wykonujące prace zaklasyfikowane decyzją właściwego organu zdrowia publicznego w trzeciej lub czwartej kategorii ze względu na czynnik ryzyka warunków pracy obciążenia cieplnego, a także osoby wykonujące prace, które nie zostały jeszcze sklasyfikowane i od których można się spodziewać czynnik ryzyka warunków pracy, obciążenie cieplne należy do trzeciej lub czwartej kategorii,
 • klienci placówek gastronomicznych w czasie spożywania posiłków i posiłków, w tym napojów, pod warunkiem, że klient siedzi przy stole,
 • osoby podróżujące środkami transportu publicznego przez czas niezbędny do spożycia żywności i posiłków, w tym napojów,
 • małżonkowie podczas ceremonii zaślubin i inne osoby obecne na tej ceremonii oraz osoby składające oświadczenie o wspólnym zarejestrowaniu związku partnerskiego, a także inne osoby obecne przy tym oświadczeniu,
 • osoby na czas niezbędny do wykonania zdjęcia portretowego, lub fotografie nowożeńców, w tym wspólne zdjęcie z domownikami i innymi bliskimi osobami,
 • Sportowcy lub trenerzy podczas treningu, ćwiczeń, zapasów, zawodów itp.
 • osób w sztucznych basenach krytych, którymi są: pływalnia, basen pływacki, brodzik dla niemowląt i małych dzieci oraz brodzik, baseny uzdrowiskowe i lecznicze oraz sauny.

Źródło:

https://koronavirus.mzcr.czwp-con/

Pozostałe aktualności
COVID-19